Algemene voorwaarden - 3MMC Webwinkel

Algemene Voowaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Verkoper: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en verkoper van Producten.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie de Verkoper een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: de Verkoper en de Koper gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan de Verkoper zich jegens de Koper verbindt tot de verkoop en levering van Producten.
 6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door de Verkoper aan de Koper te leveren zaken.
 7. Webwinkel: www.3mmc-webwinkel.nl.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Derden die de Verkoper inschakelt ter uitvoering van een gedeelte van de Overeenkomst, kunnen tevens een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 3. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze eenvoudig op het apparaat van de Koper kan worden opgeslagen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien de Verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat de Verkoper het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van de Verkoper is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. De Verkoper kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Koper, nog herroepen.
 2. De Koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de Verkoper dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De Verkoper levert Producten uitsluitend binnen Nederland.
 4. De Koper dient de leeftijd van ten minste 18 jaren te hebben bereikt. In geval van twijfel of de Koper aan deze voorwaarde voldoet, is de Verkoper gerechtigd de Overeenkomst te annuleren en/of een

  kopie van een geldig legitimatiebewijs te verlangen.

 5. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van de Verkoper, op de daartoe door de Verkoper aangewezen wijze, door de Koper is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Koper afwijkt van het aanbod van de Verkoper, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Verkoper anders aangeeft. De bestelling van de Koper zal, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Koper worden bevestigd.
 6. De Verkoper is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen te wijzigen. Een prijswijziging heeft echter geen betrekking op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst. In geval van een wijziging in het btw-tarief en/of van andere heffingen van overheidswege, mag de prijs ten aanzien van reeds tot stand gekomen Overeenkomsten wel dienovereenkomstig worden gewijzigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. Het recht van ontbinding vervalt indien na de levering de verpakking van de Producten is geopend.
 3. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door de Verkoper aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij de Verkoper. Zo spoedig mogelijk nadat de Verkoper in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal de Verkoper de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren.
 6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. De Verkoper is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 9. De Verkoper zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door de Verkoper zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.
 10. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele verzendkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is de Verkoper niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door de Verkoper aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING

 1. De eventuele leveringstermijn waartoe de Verkoper zich jegens de Koper heeft verbonden, is een indicatieve, niet-fatale termijn. Voor de nakoming van deze termijn is de Verkoper mogelijk mede afhankelijk van de Koper of derden. Een enkele overschrijding van de leveringstermijn biedt de Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding.
 2. Het verzuim van de Verkoper treedt niet eerder in dan nadat de Koper de Verkoper Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en de Verkoper na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Levering van de Producten geschiedt door bezorging daarvan op het door de Koper opgegeven afleveradres. In geval de Koper geen afleveradres heeft opgegeven, geldt het factuuradres als afleveradres.

4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Koper op het moment dat de Producten door of namens de Koper in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN CONFORMITEIT

1. De Koper dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Koper niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan de Verkoper.

2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Koper van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij de Verkoper te zijn ingediend.

3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij de Verkoper is geklaagd.

4. Indien de Koper niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor de Verkoper uit een dergelijke klacht van de Koper geen enkele verplichting voort.

5. Ook indien de Koper tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan de Verkoper bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
6. De Verkoper staat ervoor in dat het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. Beantwoordt het

geleverde niet aan de Overeenkomst, dan kan de Koper eisen:

 1. a)  aflevering van het ontbrekende;
 2. b)  herstel van het geleverde, mits de Verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
 3. c)  vervanging van het geleverde, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het geleverde na het tijdstip dat de Koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

7. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de Overeenkomst, dan heeft de Koper, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake, voorts de bevoegdheid om de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.

8. De in het vorige lid bedoelde bevoegdheden van de Koper ontstaan pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de Verkoper niet gevergd kunnen worden, dan wel de Verkoper tekort is geschoten in de nakoming binnen een redelijke termijn van zijn verplichting voortvloeiende uit lid 6.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. De Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten of tekortkomingen van toeleveranciers van de Verkoper, transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de Verkoper of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien de Verkoper bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventueel bijkomende kosten, zoals verzend- en handelingskosten.

2. De Verkoper is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Koper alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens de Verkoper is nagekomen.

3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door de Verkoper aangewezen wijze en uiterlijk op de door de Verkoper vermelde dag, dan wel binnen de door de Verkoper vermelde termijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, onverminderd de ter zake geldende dwingende wettelijke rechten van Consumenten.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID

1. De Koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem voor de uitvoering van de Overeenkomst aan de Verkoper beschikbaar gestelde (afleveradres)gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Koper die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan de Verkoper kan worden toegerekend.

2. De aanschaf van de Producten is volledig voor eigen risico van de Koper. De Producten zijn uitsluitend bestemd voor research doeleinden en nadrukkelijk niet voor menselijke consumptie. Voor (de wijze van) het gebruik de Producten aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid, in het bijzonder niet indien de Producten voor andere dan research doeleinden zijn aangewend. De Koper wordt geacht over voldoende kennis te beschikken om research te doen met betrekking tot de Producten. Ter zake aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

3. De Koper is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de eventuele aanwijzingen en waarschuwingen die de Verkoper op welke wijze dan ook heeft verstrekt in verband met het gebruik van de Producten. Ter zake aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

4. De Producten dienen op een veilige plaats en buiten het bereik van kinderen, andere mensen met een beperkt beoordelingsvermogen en dieren te worden bewaard. Ter zake aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 10. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door de Verkoper geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Koper alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

ARTIKEL 11. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6, binnen bekwame tijd nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij de Verkoper.
 2. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van de Verkoper aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.